Ngày 20/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND, phê duyệt Điều lệ Hội Sinh Vật cảnh thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam có hoạt động sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh làm dịch vụ về sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật và nghệ nhân hoạt động cho sự bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại thành phố Hà Nội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

logo sinh vật cảnh Hà Nội
Logo Sinh vật cảnh Hà Nội

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại số 189 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ. Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực sinh vật cảnh. Hội chịu sự quản lý của nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của Pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội trên tinh thần tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Hội có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Sinh Vật Cảnh Hà Nội – sinhvatcanh.org