Ngày 20/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND, phê duyệt Điều lệ Hội Sinh Vật cảnh thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là SVC Hà Nội) là một tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam có hoạt động sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh làm dịch vụ về sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật và nghệ nhân hoạt động cho sự bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại thành phố Hà Nội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Sinh vật cảnh Hà Nội

Sinh vật cảnh Hà Nội ( SVC ) là một Group hoạt động sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh làm dịch vụ về sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật và nghệ nhân hoạt động cho sự bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp tại thành phố Hà Nội tự nguyện thành lập

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội trên tinh thần tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Sinh Vật Cảnh Hà Nội – sinhvatcanh.org